Penyelidik 3

DR. SETIYAWAN BIN GUNARDI PhD di dalam bidang Syariah Muamalat,Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Tajuk Kajian: 1-Ujrah:Konsep Ganjaran Yang Dinamik Dan Aplikasinya Dalam Perkhidmatan Industri Halal 2-Penentuan Kadar Ujrah Perkhidmatan Terhadap Status Produk Halal Di Institut Penyelidikan Dan Pengurusan Halal (IHRAM) Universiti Sains Islam Malaysia 3-Model Pengurusan Harta Yang Tidak Dituntut:Kajian Di Amanah Raya Berhad 4-Shariah Guidline On The Application Of Istihalah In Cosmetic Product 5-Perlaksanaan Undang-undang Tanah Adat Di Nusantara; (Kajian Perbandingan; Malaysia-Indonesia-Filipina) 6-Model Kepatuhan Syariah Dalam Amalan Adat Perpatih Di Malaysia 7-Kajian Terhadap Undang-undang Pengurusan Dan Pentadbiran Harta Pusaka Islam (FARAID) Di Malaysia Persidangan: 1-Seminar Serantau Institusi Pengajian Tinggi Islam 2017 (SEIPTI 2017) 2-Program Literasi Undang-undang Syariah 2016 “Nafkah Satu Kewajiban” 3-Konvensyen Zakat Kebangsaan 4-Halalan Toyyiban Awareness Seminar 5-International Seminar On Fatwa 6-Seminar Antarabangsa Tanah Adat 2016 (SeADAT2016) 7-Nadwah Pemikiran Islam Sumbangan: 1-Juri Pertandingan ASTROFIQH FSU 2-Panel Pakar Syariah Model Bidang Kuasa dan Peranan Mufti Wanita di Malaysia 3-Ahli Jawatankuasa Bengkel Mufti Wanita Jawatan Semasa sebagai pensyarah kanan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).