Penyelidik 1

PROF. MADYA DR. AZMAN AB. RAHMAN PhD di dalam bidang Fiqh & Usul Al-Fiqh, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia(UIAM). Tajuk Kajian: 1-Model Pengurusan Dana Dan Sumbangan Bencana Mangsa Banjir Berasaskan Indeks Syariah di Malaysia. 2-Pembinaan Model Bersepadu Pembangunan Amil Zakat Fitrah Di Malaysia 3-Model Institusi Pendidikan Melalui Pembiayaan Dana Zakat 4-Kefahaman Masyarakat Muslim Tentang Zakat Harta Dan Faktor-Faktor Yang Mendorong Mereka Menunaikannya: Kajian Di Negeri Selangor 5-Punca Gejala Murtad Kajian Di Malaysia 6-Persepsi Dan Pengamalan Masyarakat Terhadap Tanah Adat Dan Undang-undang Tanah Adat: Kajian Di Negeri Sembilan 7-Kefahaman Masyarakat Terhadap Ahli Sunnah Wa Al-Jama’ah: Kajian Di Negeri Sembilan 8-Kedudukan Ar-Riqab Sebagai Penerima Zakat Dalam Konteks Pada Masa Kini: Kajian Di Majlis Agama Islam Selangor 9-Perlaksanaan Ujian HIV ke atas Bakal Pengantin di Negeri Johor: Satu Kajian dari Sudut Undang-Undang 10-Dan Lain-lain Sumbangan: Ahli Panel rancangan Astro Oasis Penceramah dan Fasilitator Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Ahli Pusat Zakat Negeri Sembilan Jawatan Semasa sebagai pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Hubungi Saya: E-mail: azman@usim.edu.my Tel: 06-7988540/8501