Penyelidik 3

DR. SETIYAWAN BIN GUNARDI

PhD di dalam bidang Syariah Muamalat,Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Tajuk Kajian:
1-Ujrah:Konsep Ganjaran Yang Dinamik Dan Aplikasinya Dalam Perkhidmatan Industri Halal
2-Penentuan Kadar Ujrah Perkhidmatan Terhadap Status Produk Halal Di Institut Penyelidikan Dan Pengurusan Halal (IHRAM) Universiti Sains Islam Malaysia
3-Model Pengurusan Harta Yang Tidak Dituntut:Kajian Di Amanah Raya Berhad
4-Shariah Guidline On The Application Of Istihalah In Cosmetic Product
5-Perlaksanaan Undang-undang Tanah Adat Di Nusantara; (Kajian Perbandingan; Malaysia-Indonesia-Filipina)
6-Model Kepatuhan Syariah Dalam Amalan Adat Perpatih Di Malaysia
7-Kajian Terhadap Undang-undang Pengurusan Dan Pentadbiran Harta Pusaka Islam (FARAID) Di Malaysia

Persidangan:
1-Seminar Serantau Institusi Pengajian Tinggi Islam 2017 (SEIPTI 2017)
2-Program Literasi Undang-undang Syariah 2016 “Nafkah Satu Kewajiban”
3-Konvensyen Zakat Kebangsaan
4-Halalan Toyyiban Awareness Seminar
5-International Seminar On Fatwa
6-Seminar Antarabangsa Tanah Adat 2016 (SeADAT2016)
7-Nadwah Pemikiran Islam

Sumbangan:
1-Juri Pertandingan ASTROFIQH FSU
2-Panel Pakar Syariah Model Bidang Kuasa dan Peranan Mufti Wanita di Malaysia
3-Ahli Jawatankuasa Bengkel Mufti Wanita

Jawatan Semasa sebagai pensyarah kanan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).