Penyelidik 1

PROF. MADYA DR. AZMAN AB. RAHMAN

PhD di dalam bidang Fiqh & Usul Al-Fiqh, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia(UIAM).

Tajuk Kajian:

1-Model Pengurusan Dana Dan Sumbangan Bencana Mangsa Banjir Berasaskan Indeks Syariah di Malaysia.
2-Pembinaan Model Bersepadu Pembangunan Amil Zakat Fitrah Di Malaysia
3-Model Institusi Pendidikan Melalui Pembiayaan Dana Zakat
4-Kefahaman Masyarakat Muslim Tentang Zakat Harta Dan Faktor-Faktor Yang Mendorong Mereka Menunaikannya: Kajian Di Negeri Selangor
5-Punca Gejala Murtad Kajian Di Malaysia
6-Persepsi Dan Pengamalan Masyarakat Terhadap Tanah Adat Dan Undang-undang Tanah Adat: Kajian Di Negeri Sembilan
7-Kefahaman Masyarakat Terhadap Ahli Sunnah Wa Al-Jama’ah: Kajian Di Negeri Sembilan
8-Kedudukan Ar-Riqab Sebagai Penerima Zakat Dalam Konteks Pada Masa Kini: Kajian Di Majlis Agama Islam Selangor
9-Perlaksanaan Ujian HIV ke atas Bakal Pengantin di Negeri Johor: Satu Kajian dari Sudut Undang-Undang
10-Dan Lain-lain

Sumbangan:

Ahli Panel rancangan Astro Oasis
Penceramah dan Fasilitator Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
Ahli Pusat Zakat Negeri Sembilan

Jawatan Semasa sebagai pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Hubungi Saya:

E-mail: azman@usim.edu.my

Tel: 06-7988540/8501